BIENÁLE ZÁMKYA non-public opening of the Biennial Zámky exhibition, an exhibition of artists from cities associated in the Newcastles of the World, was held in the foyer of the Mier cinema. It is a part of the Slovak City of Culture 2020 project. The exhibition of photographs, videos and films will run untill the end of January 2021.

The curator of the exhibition, Magdaléna Klobučníková, commented on the planned non-public opening: “Unfortunately, due to the compliance with the measures taken against the spread of coronavirus and the impossibility of authors participating, we decided to open the Biennial Zámky exhibition with a private – online opening without the presence of spectators. Nevertheless, we believe that many spectators will come to see it, either as direct visitors or as spectators of film performances of the Mier cinema.“

The NEWCASTLES OF THE WORLD association is a worldwide organization uniting cities called Newcastle, or its equivalents. The idea to unite cities called Newcastle is from 1996, when John Nicolaou united English-speaking Newcastles into „Newcastles of the World United“. In 1998, Newcastles of the World was formed with the addition of other foreign language places. Currently, this association brings together 17 cities from five continents.

The Biennial Zámky exhibition presents visual art works by 19 authors from South Africa, Australia, Pennsylvania, Indiana, Japan, England, Germany, Canada, Malaysia, Switzerland, Latvia and the Czech Republic. The space was also given to two authors from Nové Zámky, Slovakia.

„The majority of the exhibited photographs relate landscape, they map historical monuments, capture the uniqueness of nature and the atmosphere of different seasons. An imaginative photograph will also be exhibited, allowing the viewer to discover the unknown. Displays of local traditions and photographs from the field of computer games are also partially represented. ” Curator Magdaléna Klobučníková said about the exhibition.

The exhibition was enriched by the screening of several short video films of various genres.

The aim of the 1st BIENNIAL ZÁMKY is to create a solid platform for years to come, with the participation of exhibiting artists.


V Nových Zámkoch sa 17. decembra o 17:00 hod. vo foyeri kina Mier uskutočnila v rámci projektu MESTO KULTÚRY 2020 neverejná vernisáž výstavy umelcov z miest združených v asociácii Newcastles of the World. Výstava prezentujúca diela v oblastiach fotografie, videa a filmu, potrvá do konca januára 2021.

Kurátorka výstavy Magdaléna Klobučníková k plánovanej neverejnej vernisáži uviedla: „Žiaľ, z dôvodu dodržiavania opatrení prijatých proti šíreniu koronavírusu a nemožnosti účasti vystavujúcich autorov, sme sa rozhodli výstavu Bienále Zámky zahájiť neverejnou, respektíve online vernisážou, bez prítomnosti divákov. Napriek tomu veríme, že si ju následne príde pozrieť veľa divákov, či už ako priamy návštevníci, alebo ako diváci filmových predstavení kina Mier.“

Asociácia NEWCASTLES OF THE WORLD je celosvetovou organizáciou združujúcou mestá s názvom Nové Zámky, alebo s jeho ekvivalentmi. Idea spojiť mestá s názvom Newcastle  je z roku 1996, kedy John Nicolaou združil anglicky hovoriace Newcastles do „Newcastles of the World United“. V roku 1998 pripojením ďalších inojazyčných miest vzniká Newcastles of the World.  Aktuálne táto asociácia združuje 17 miest z piatich kontinentov.

Výstava Bienále Zámky predstavila diela vizuálneho umenia od 19 autorov z Južnej Afriky, Austrálie, Pensylvánie, Indiany, Japonska, Anglicka, Nemecka, Kanady, Malajzie, Švajčiarska, Lotyšska a Českej republiky. Priestor dostali aj dvaja autori z Nových Zámkov.

„Prevažná časť vystavených fotografií sa vzťahuje ku krajine, mapuje historické pamiatky, zachytáva jedinečnosť prírody a atmosféru rôznych ročných období. Vystavená bude aj imaginatívna fotografia nechávajúca diváka objavovať nepoznané. Čiastočne sú zastúpené aj zobrazenia lokálnych tradícií a fotografie z oblasti počítačových hier.“ povedala k výstave kurátorka Magdaléna Klobučníková.

Spestrením výstavy je projekcia niekoľkých krátkych videofilmov rôznych žánrov.

Cieľom 1. ročníka BIENÁLE ZÁMKY je vytvorenie  pevnej platformy pre ďalšie ročníky, už aj s účasťou vystavujúcich umelcov.