BIENÁLE ZÁMKY

Emily Buckley

Newcastle, Ontario, Canada


A Mere Freckle

Emily Buckley is a visual artist based in the Oshawa area. She explores in the arts, alternating between painting, jewellery, textiles, and the written word. Through these media, Emily focuses on the power of the narrative, capturing stories of imagination, memory, life, connectivity, and time. Emily looks at her artwork as a way of engaging her audience in journeys of thought and inspiration. In this way, she enables other people to actively participate in the telling of stories.

From 2009-2011, Emily studied at Fleming College Haliburton School of the Arts (Fleming College Haliburton School of Art and Design) graduating in 2011 with a Visual and Creative Arts Diploma and certification in Painting and Drawing as well as Jewellery Essentials. These studies came with opportunities to participate in art shows at Fleming College (2010, 2011), and Rail’s End Gallery (2010).

Following her graduation from Fleming College, Emily worked as a Gallery Assistant and Summer Art Camp Counsellor at A Gift of Art, growing these roles to Co-Manager and Children’s Program Coordinator – positions that she held until 2018. Over her years at A Gift of Art, Emily has had the wonderful experience of meeting other artists, supporting their artistic endeavours, inspiring the next generation of young artists, and growing as an artist herself through various workshops, classes and groups. In addition to being a vendor in A Gift of Art’s annual summer and Christmas shows, the gallery has also supported Emily in the production of her two plays “A Common Thread” and „Fight or Flight” (the latter co-authored with Kathryn Hearl).

While working at A Gift of Art, Emily was inspired to complete further studies. From 2014-2018 Emily attended Trent University, graduating in 2018 with a BSW. Through these years, Emily expanded on her capacities for critical thinking and reflection, developing a passion for social justice. Emily is now working in her field of social work and continues to pursue her love of the arts. She always looks for ways that her two passions can be brought together.

Emily’s artwork is currently available at A Gift of Art in Newcastle. Her work can be viewed on her website on facebook.

The video is of one of her poems „A Mere Freckle”. In English if you are not wearing a watch and someone asks you the time, you look at your naked wrist and say „it is one freckle past a hair”. That is the expression her poem is based on.She filmed it herself strolling through a local park and then dubbed the audio that she had been unable to capture on her walk.


Emily Buckley je vizuálna umelkyňa so sídlom v oblasti Oshawa. Báda v umení a strieda maľbu, šperky, textil a písané slovo. Prostredníctvom týchto médií sa Emily zameriava na silu príbehu, zachytáva príbehy predstavivosti, pamäte, života, prepojenia a času. Emily sa na svoje umelecké diela pozerá ako na prostriedok pre zapojenie svojho publika do myšlienkových a inšpiračných ciest. Týmto spôsobom umožňuje iným ľuďom aktívne sa podieľať na rozprávaní príbehov.

V rokoch 2009-2011 Emily študovala na Fleming College Haliburton School of the Arts (Fleming College Haliburton School of Art and Design), ktorú ukončila v roku 2011 diplomom za vizuálne a kreatívne umenie a certifikáciou v odbore Maľba a kresba a Šperky Essentials. Tieto štúdiá jej priniesli príležitosť zúčastniť sa umeleckých prehliadok na Fleming College (2010, 2011) a Rail’s End Gallery (2010).

Po ukončení štúdia na Fleming College Emily pracovala ako asistentka galérie a poradkyňa letného umeleckého tábora v spoločnosti Gift of Art. Tieto úlohy rozšírila o pozíciu spolu správkyne a koordinátorky detských programov, ktoré zastávala do roku 2018. Počas rokov pôsobenia v spoločnosti Gift of Art, Emily získala úžasné skúsenosti zo stretnutia s inými umelcami, podpory ich umeleckého snaženia, inšpirácií pre ďalšiu generáciu mladých umelcov a osobného rastu ako umelkyňa prostredníctvom rôznych workshopov, kurzov a skupín. Okrem toho, že je predajcom každoročných letných a vianočných predstavení Darček umenia, galéria podporuje Emily aj pri produkcii jej dvoch hier „Spoločná niť” a „Boj alebo útek” (spoluautorka s Kathryn Hearl).

Počas práce v spoločnosti Gift of Art sa Emily inšpirovala k dokončeniu ďalších štúdií. V rokoch 2014-2018 Emily navštevovala Trent University a v roku 2018 ukončila štúdium BSW. Počas týchto rokov Emily rozšírila svoje schopnosti kritického myslenia a reflexie a rozvíjala vášeň pre sociálnu spravodlivosť. Emily teraz pracuje v oblasti sociálnej práce a naďalej sa venuje svojej láske, umeniu. Stále hľadá spôsoby, ako spojiť tieto svoje dve vášne.

Video

Video je k jednej z jej básni „A Mere Freckle” / Iba peha. V angličtine, ak nemáte hodinky a niekto sa vás opýta čas, pozriete sa na svoje nahé zápästie a poviete „je to jedna peha okolo vlasov”. To je výraz, na ktorom je založená jej báseň.

Natočila si ho sama, keď prechádzala miestnym parkom, a potom dabovala zvuk, ktorý sa jej pri chôdzi nepodarilo zachytiť.


Emily Buckley képzőművész székhelye Oshawa területén van. A művészetben kutat, felváltva használja a festést, az ékszereket, a textíliákat és az írott szót. Ezeken a médiákon keresztül Emily az elbeszélés erejére koncentrál, megragadja a képzelet, az emlékezet, az élet, a kapcsolat és az idő történetét. A műveit úgy ítéli meg, hogy gondolkodásra késztesse és inspirációs utakra vezesse a közönségét. Ily módon másoknak is lehetővé teszi, hogy aktívan bekapcsolódjanak a történetek elmesélésébe.

2009-2011 között Emily a Fleming College Haliburton School of Art and Design tanult, ahol 2011-ben vizuális és kreatív művész diplomát, valamint festészet, rajz és ékszer alapismeretek tanúsítványt szerzett. A tanulmányai során lehetősége nyílt művészeti kiállításokon részt venni a Fleming College-ben (2010, 2011) és a Rail’s End Galleryben (2010).

Miután befejezte tanulmányait a Fleming College-en, képtári asszisztensként és nyári művészeti táborban tanácsadóként dolgozott a Gift of Art társaságnak. Ezeket a feladatokat intézői és gyermekprogram-koordinátor feladatokkal bővítette, melyeket 2018-ig töltött be. A Gift of Art társaságnál töltött években Emily csodálatos tapasztalatokat szerzett a művészekkel való találkozások alkalmával, támogatást művészi törekvéseire, inspirációt a fiatal művészek következő generációjának és a saját fejlődésének a különböző művészeti műhelyek, foglalkozások és csoportok révén. Azon kívül, hogy évente a nyári és karácsonyi A művészet ajándéka bemutatók árusítója, a galéria támogatja Emily két darabjának: „A közös szál” és a „Harc vagy menekülés” (utóbbi társszerzője Kathryn Hearl volt) megvalósításában is.

A Gift of Art társaságnál végzett munkája alatt Emily további tanulmányok elvégzését ihlette. 2014-2018 között Emily a Trent Egyetemre járt, 2018-ban elvégezte BSW tanulmányait. Ezekben az években Emily bővítette kritikai gondolkodását és reflektálási képességeit, kialakítva a szenvedélyét a társadalmi igazságosság iránt. Emily jelenleg szociális munkásként dolgozik, és továbbra hódol a művészeteknek. Folyamatosan azon dolgozik, hogy a két szenvedélyét összekösse.

Emily művei jelenleg a Newcastle-i A Gift of Art-ban tekinthetők meg és a Facebook-oldalán.

Videó:

A videó az egyik verséhez „A Mere Freckle” / „Csak egy szeplő”. Az angolban, ha nincs órája és valaki megkérdezi Öntől, hogy hány óra, ránéz a csupasz csuklójára és azt mondja: „egy szeplő egy hajszálon”. Ez az a kifejezés, amelyre a verse alapul.

Ő maga filmezte, amikor végig sétált a helyi parkon, majd szinkronizálta a hangot, ami séta közben nem sikerült megörökítenie.