BIENÁLE ZÁMKY

Katalin Madarász Decsi

Nové Zámky, SlovakiaKatalin is a graduate of The Faculty of Arts at the Technical University of Košice and the Studio of graphic art and experimental work of Professor Rudolf Sikora. She does graphic work, photography, video work, monotype and painting with organic pigments onto unconventional surfaces, often overlapping to art installations. The works exhibited are a part of the „While we are“ cycle, which begun in the Thesis for university. There we can identify the main theme of her programme, which is family, friends, inhabitants of social services homes, people with significant life events. As in a diary she records the ordinary life of her family and life events that connected her with people outside of the family circle. She creates a family album of portraits, events, objects, capturing the traces of their existence. A ten year cycle called „ Transparent pieces“ follows on from this programme. Everyday items are replacing people that are close to her and experimental painting which in time fades away.  


Absolventka Fakulty umenia Technickej univerzity v Košiciach, Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby profesora Rudolfa Sikoru. Venuje sa grafike, fotografii, videotvorbe, monotypii a maľbe organickými pigmentami na netradičné povrchy, často s presahom do inštalácie. Vystavené diela sú z cyklu „Pokiaľ sme”, ktorého počiatky siahajú k diplomovej práci. Tam môžeme identifikovať nosnú tému jej programu, ktorou je rodina, priatelia, obyvatelia domova sociálnych služieb, ľudia, ku ktorým sa viažu významné životné udalosti. Denníkovým spôsobom zaznamenáva bežný život svojej rodiny a okamihy životných udalostí, ktoré ju spojili s osobami mimo tohto okruhu. Tvorí rodinný album portrétov, udalostí, predmetov, zachytáva stopy ich existencie. V ďalších rokoch na tento program nadväzuje desaťročným cyklom „Transparentné kusy”, najbližšie osoby striedajú predmety bežnej dennej potreby a experimentálna maľba, ktorá v priebehu času zaniká.


A kassai Műszaki Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Rudolf Sikora professzor grafikai és kísérleti műtermében végzett. Foglalkozik grafikával, fényképezéssel, videókészítéssel, monotípiával és nem szokványos felületekre szerves pigmentekkel festéssel, gyakran átfedésben az installációval. A kiállított alkotások az „Amíg vagyunk” ciklusból származnak, amelynek kezdete a diplomamunkájához nyúlik vissza. Ott azonosíthatjuk programjának fő témáját, amely a család, a barátok, a szociális otthon lakói, olyan emberek, akikhez fontos életesemények kapcsolódnak. Naplószerűen rögzíti családja hétköznapi életét és az életesemények pillanatait, amelyek összekötötték őt ezen a körön kívüli emberekkel. Egy családi albumot alkot portrékból, eseményekből, tárgyakból, megragadja létezésük nyomait. A következő években ezt a programot tízéves „Transzparens darabok” ciklus követi, a legközelebbi személyeket a mindennapi használati tárgyak és a kísérleti festést váltja, amely idővel eltűnik.