BIENÁLE ZÁMKY

Newcastles of the WorldWe are towns and cities with the same name in our different languages. We share information and best practice, and we work together to benefit our communities. If you are interested in any of the opportunities for collaboration set out below, please get in touch with us at newcastlesoftheworld@gmail.com and we will try to provide you with the contacts you are looking for:

 • Tourism promotion – visit each other’s Newcastles
 • Cultural collaborations and exchanges
 • Trade, business development, chambers of commerce
 • Youth Councils working together, school links and exchanges
 • Individual youth placement opportunities

Zélie Guérin, Project Director, Newcastles of the World

Passionate about creating global opportunities, Zélie’s career has involved her in representing Newcastle upon Tyne internationally for over 25 years. Previously, as the City Council’s European Liaison Officer, she worked on the Newcastle Gateshead European Capital of Culture bid, connecting artists across countries and cultures. So inspired was she by this project that she went to live in the then emerging cultural regeneration area by the River Tyne, where she lives today. In local, regional and national roles Zélie has led new initiatives, which have contributed to raising skills’ levels: developing the international dimension in the school curriculum; helping businesses increase their competitiveness in global markets; supporting international university students adapt to living in a different culture. She led the Regional Language Network North East, to be merited by the National Centre for Languages as the top performer nationally. Now, as Project Director, Newcastles of the World, she is working on innovative projects, which have great potential to contribute to the success of Newcastles and our people!

David Faulkner, Coordinator, Newcastles of the World Secretariat

David has had careers in business, politics and the arts. He was a Newcastle upon Tyne City Councillor for 19 years, and was Leader of the Council in 2010/11. He was Director of Personnel and Corporate Affairs for the Northern Electric company and later became a Regional Director of Arts & Business, connecting the two worlds to their mutual advantage. In the arts he also created a drama-based training company called Shakers and Movers and now runs Waka Waka which promotes African and Caribbean culture and heritage. As a councillor he established the International Newcastle agency where he remains a director. He is also a director of a language company and a theatre company in Newcastle upon Tyne. David has been responsible for coordinating the work of Newcastles of the World since 2012. He received The Order of the British Empire from Her Majesty Queen Elizabeth II in 2000 for his work in the arts and for promoting positive community relations in the city.


Sme mestečká a mestá, ktoré majú rovnaký názov, ale v rôznych jazykoch. Navzájom si zdieľame informácie a skúsenosti a spolupracujeme na tom, aby sme prispievali našim komunitám. Ak máte záujem o spoluprácu v niektorej z oblastí uvedených nižšie, kontaktujte nás na adrese newcastlesoftheworld@gmail.com a pokúsime sa poskytnúť kontakty, ktoré hľadáte:

 • Obchod, rozvoj podnikania, obchodné komory
 • Propagácia cestovného ruchu – návštevy mestečiek a miest navzájom
 • Kultúrne spolupráce a výmenné pobyty
 • Rady mládeže, ktoré vzájomne spolupracujú, odkazy na školy a výmenné pobyty, individuálne pobyty na umiestňovanie mládeže

Zélie Guérin, projektová riaditeľka, Newcastles of the World

Zanietenosť pri vytváraní globálnych príležitostí priviedla kariéru Zélie Guérin k medzinárodnej reprezentácii Newcastle upon Tyne, ktorá trvá už viac ako 25 rokov. Predtým ako Európsky styčný úradník mestskej rady pracovala na projekte európskeho hlavného mesta kultúry Newcastle Gateshead, ktorá spájala umelcov z rôznych krajín a kultúr. Tento projekt ju inšpiroval k tomu, aby sa presťahovala do vtedy vznikajúcej oblasti kultúrnej regenerácie pri rieke Tyne, kde žije dodnes. Na miestnej, regionálnej a národnej úrovni viedla Zélie nové iniciatívy, ktoré prispeli k zlepšeniu úrovne zručností v týchto oblastiach: rozšírenie medzinárodného rozmeru v školských osnovách; pomoc podnikom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti na svetových trhoch; podpora adaptácie študentov medzinárodných univerzít na život v inej kultúre. Viedla Regionálnu jazykovú sieť North East, Národné jazykové centrum ju ocenilo ako najlepšiu pracovníčku na národnej úrovni. V súčasnosti ako projektová riaditeľka v Newcastles of the World pracuje na inovatívnych projektoch, ktoré majú veľký potenciál prispieť k úspechu Newcastles a našich ľudí!

David Faulkner, koordinátor sekretariátu organizácie Newcastles of the World

David pracoval v oblasti obchodu, politiky a umenia. 19 rokov bol mestským radcom v Newcastle upon Tyne a lídrom rady v rokoch 2010/11. Bol riaditeľom pre personálne a korporátne záležitosti v spoločnosti Northern Electric. Neskôr sa stal regionálnym riaditeľom organizácie Arts & Business a tak spojil vzájomné výhody sveta umenia a biznisu. V oblasti umenia vytvoril dramatickú spoločnosť s názvom Shakers and Movers a teraz vedie školu Waka Waka, ktorá propaguje africkú a karibskú kultúru a kultúrne dedičstvo. Ako radca založil agentúru International Newcastle, kde je dodnes riaditeľom. Je tiež riaditeľom jazykovej a divadelnej spoločnosti v Newcastle upon Tyne. David je od roku 2012 koordinátorom činnosti organizácie Newcastles of the World. Za prácu v oblasti umenia a za podporu pozitívnych vzťahov v komunite dostal v roku 2000 od Jej kráľovského veličenstva Alžbety II. Rád britského impéria.


Különböző nyelvű, de ugyanolyan megnevezésű kisebb és nagyobb városok vagyunk. Kölcsönösen információkat és tapasztalatokat osztunk meg egymással, valamint a közösségeink javára együttműködünk. Ha az alább felsorolt területek bármelyikén érdekelné az együttműködés, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: newcastlesoftheworld@gmail.com és megpróbáljuk megadni az Ön által keresett elérhetőségeket:

 • Kereskedelem, vállalkozás fejlesztése, kereskedelmi kamarák
 • Idegenforgalmi promóció – egymás városainak kölcsönös látogatása
 • Kulturális együttműködés és csereutak
 • Az ifjúsági tanácsok együttműködése, iskolai kapcsolatok és csereprogramok, egyéni elhelyezési lehetőségek

Zélie Guérin, projektigazgató, Newcastles of the World

A globális lehetőségek megteremtése iránti szenvedélye vezette már több mint 25 éve Zélie Guérin karrierjét Newcastle upon Tyne nemzetközi képviseletéhez. Korábban a városi tanács európai összekötő tisztviselőjeként a Newcastle Gateshead Európa Kulturális Fővárosa pályázatán dolgozott, amely különböző országok és kultúrák művészeit kötötte össze. Ez a projekt ihlette őt arra, hogy elköltözzön az akkor kialakulóban lévő kulturális területre a Tyne folyó mellett, ahol ma is él. Helyi, regionális és országos szinten Zélie új kezdeményezéseket vezetett, amelyek hozzájárultak a készségek szintjének növeléséhez: nemzetközi dimenzió fejlesztése az iskolai tantervben; vállalkozások versenyképességének növelése a világpiacokon; nemzetközi egyetemek hallgatóinak támogatása a más kultúrában való élethez való alkalmazkodásban. Vezette az Északkeleti Regionális Nyelvi Hálózatot, az Országos Nyelvtudományi Központ nemzeti szinten a legjobb dolgozó díjjal tüntette ki. Most a Newcastles of the World projektigazgatójaként innovatív projekteken dolgozik, amelyek nagy potenciállal járulhatnak hozzá az „Érsekújvárok” (Newcastles) és az ezeken a településeken élő emberek sikeréhez!

David Faulkner, a Newcastles of the World szervezet titkárságának koordinátora

David az üzleti életben, a politikában és a művészetben dolgozott. 19 éven át Newcastle upon Tyne város tanácsadója és 2010/11-ben a tanács vezetője volt. A Northern Electric emberi erőforrások és vállalati ügyek igazgatója volt. Később az Arts & Business regionális igazgatója lett, ezáltal ötvözte a művészeti és az üzleti világ kölcsönös előnyeit. A művészet területén létrehozott egy drámai társaságot Shakers and Movers néven, jelenleg az afrikai és karibi kultúrát és örökséget népszerűsítő Waka Waka iskolát vezeti. Tanácsadóként megalapította az International Newcastlet, ahol jelenleg is az igazgató. Emellett a Newcastle upon Tyne-i nyelvi és színházi társulat igazgatója. David 2012 óta a Newcastles of the World koordinátora. A művészet területén végzett munkájáért és a közösségben a pozitív kapcsolatok előmozdításáért 2000-ben II. Erzsébet királyi felség a Brit Birodalom Rendje lovagjává ütötte.