BIENÁLE ZÁMKY

Blue Riders Production

Neuburg an der Donau, Germany


Toched Land
Kronos

Alexander Suleiman: Violoncello

Susanne Pohl: Concept, location guide, sound

Stefan Wanzl-Lawrence: Concept, camera, editing

Alexander Suleiman

In 2007 Alexander Suleiman was appointed professor of violoncello and chamber music at the University of Southern California, USC, in Los Angeles, and in 2019 he was appointed Distinguished Professor at the China Conservatory of Music in Beijing. In addition to teaching, he is a juror at international music competitions in Hong Kong, Beijing, Jerusalem, Finland and the USA. In his position as visiting professor at the Zhejiang Conservatory of Music, Alexander Suleiman has appeared several times as a conductor of various orchestras in recent years. The Zhejiang Conservatory of Music Chamber Orchestra was awarded the first prize for young orchestras of Zhejiang Province under his leadership. www.alexandersuleiman.com

Stefan Wanzl-Lawrence

Wanzl-Lawrence lives and works as a freelance artist in Neuburg an der Donau and is the managing director of the Professional Association of Visual Artists Upper Bavaria North and Ingolstadt e. V. He has been present in many national solo and group exhibitions since 1980 and was a lecturer at the Augsburg University of Applied Sciences, Faculty of Design for 16 years. www.wanzl-lawrence.de/

Susanne Pohl

Susanne Pohl lives and works as a freelance artist in Neuburg an der Donau and is a member of the Professional Association of Visual Artists Upper Bavaria North and Ingolstadt e. V. Numerous solo exhibitions and participation in group exhibitions, represented by galleries at home and abroad. In addition to the autodidactic examination of artistic subjects, studies in psychology, graduating in 1998 in Eichstätt / Obb., Subsequent training as a systemic therapist. pohl-kunst.de

Project CELLO ESCAPES

The „Cello Escapes” project began at a time when musicians were unable to perform in front of an audience due to the corona pandemic and visual artists had no exhibition opportunities. During this time, Alexander Suleiman set out to explore different sound spaces. The visual artist Susanne Pohl, who is very familiar with the surroundings of Neuburg, looks for inspiring places where Suleiman captures the special atmosphere with suitable pieces of music and creates the sound recordings. The visual artist Stefan Wanzl-Lawrence takes over the filming and editing. So far, the trio has produced very different films in which music and images form a unity of mood and expression. With the expansion of the possibilities in the context of the pandemic, performers were also called in and specifically included in the event in order to creatively implement the sensuality of the music. The means of alienating and changing the image material set accents that shape space and music into an audiovisual unit.

Videos: Touched Land  and  Improvisation No 1 Studio Visit „Kronos”


Alexander Sulejman: violončelo

Susanne Pohl: koncept, lokačný manažér, zvuk

Stefan Wanzl-Lawrence: koncept, kamera, strih

Alexander Sulejman

Alexander Suleiman bol v roku 2007 vymenovaný za profesora violončela a komornej hudby na Univerzite v Južnej Kalifornii, USC, v Los Angeles, a v roku 2019 bol vymenovaný za významného profesora Hudobného konzervatória v Pekingu (Čína). Popri pedagogickej činnosti je porotcom na medzinárodných hudobných súťažiach v Hongkongu, Pekingu, Jeruzaleme, Fínsku a USA. Vo funkcii hosťujúceho profesora na Zhejiangu Univerzite v Číne sa v posledných rokoch niekoľkokrát predstavil ako dirigent rôznych orchestrov. Prvé ocenenie pre mladých získalo Konzervatórium hudobného komorného orchestra Zhejiang medzi orchestrami provincie Zhejiang pod jeho vedením. www.alexandersuleiman.com

Stefan Wanzl-Lawrence

Wanzl-Lawrence žije a pracuje ako umelec na voľnej nohe v Neuburg an der Donau a je výkonným riaditeľom Profesijného združenia výtvarných umelcov Horné Bavorsko sever a Ingolstadt e. V.

Od roku 1980 sa zúčastňuje mnohých národných samostatných a skupinových výstav a bol 16 rokov lektorom v Augsburgu na Univerzite aplikovaných vied, Fakulte dizajn. www.wanzl-lawrence.de/

Susanne Pohl

Susanne Pohl žije a pracuje ako nezávislá umelkyňa v Neuburg an der Donau a je členkou organizácie Profesionalneho združenie výtvarných umelcov Horné Bavorsko sever a Ingolstadt e. V. Absolvovala početné samostatné výstavy a zúčastnila sa na skupinových výstavách zastúpených domácimi i zahraničnými  galériami. Popri autodidaktickej skúške umeleckých predmetov študovala aj psychológiu v Eichstätt/Obb.,  v roku 1998.  Následne sa venovala výcviku systémového terapeuta. pohl-kunst.de

Projekt CELLO EXCAPES

Projekt „Cello Escapes“ vznikol v období koronapandémie v čase, keď hudobníci nemohli účinkovať pred publikom a vizuálni umelci nemali výstavné príležitosti. V tomto období sa Alexander Sulejman vydal na prieskum rôznych zvukových priestorov. Vizuálna umelkyňa Susanne Pohl, ktorá je veľmi dobre oboznámená s prostredím Neuburgu, vyhľadáva inšpiratívne miesta, kde Sulejman vhodnými hudobnými skladbami zachytáva zvláštnu atmosféru a vytvára zvukové nahrávky. Filmovania a strihu sa ujíma vizuálny umelec Stefan Wanzl-Lawrence. Doteraz trio produkovalo veľmi odlišné filmy, v ktorých hudba a obrazy vytvárajú jednotu nálady a výrazu. S rozšírením možností v súvislosti s pandémiou boli tiež prizvaní umelci, ktorí boli osobitne zahrnutí do deja s cieľom kreatívne uplatniť zmyslovosť  hudby. Prostriedky odcudzenia a zmeny obrazového materiálu akcentujú audiovizuálnu jednotu  priestoru a hudby.

Videá: Touched Land and Improvisation No 1 Studio Visit „Kronos”


Alexander Sulejman: cselló

Susanne Pohl: koncepció, helyszíni menedzser, hang

Stefan Wanzl-Lawrence: koncepció, kamera, szerkesztés

Alexander Sulejman

2007-ben Alexander Suleimant a Los Angeles-i USC Dél-Kaliforniai Egyetem cselló és a kamarazene professzorává nevezték ki, majd 2019-ben a Pekingi Konzervatórium (Kína) professzorává nevezték ki. A tanítás mellett Hongkongban, Pekingben, Jeruzsálemben, Finnországban és az USA-ban megrendezett nemzetközi zenei versenyeken zsűriz. A kínai Zhejiang Egyetem vendégprofesszoraként az elmúlt években többször különböző zenekarok karmestereként is felbukkant. A Zhejiang Konzervatórium Kamarazenekara az ő vezetésével nyerte el Zhejiang tartomány fiatal zenekarainak járó első díját. www.alexandersuleiman.com

Stefan Wanzl-Lawrence

Wanzl-Lawrence szabadúszó művészként Neuburg an der Donauban él és dolgozik, az Észak-Felső-Bajorország, valamint az Ingolstadt e. V. Képzőművészek Szakmai Egyesületének ügyvezető igazgatója.

1980 óta számos országos egyéni és csoportos kiállításon vett részt és 16 évig az Augsburgi Alkalmazott Tudományegyetem Dizájn Karának oktatója volt. www.wanzl-lawrence.de/

Susanne Pohl

Susanne Pohl szabadúszó művészként Neuburg an der Donauban él és dolgozik, és az Észak-Felső-Bajorország, valamint az Ingolstadt e. V. Képzőművészek Szakmai Egyesületének tagja. Számos önálló kiállítása volt és sok csoportos kiállításon vett részt hazai és külföldi galériákban. Az mellett, hogy autodidaktaként művészeti tantárgyakból vizsgázott, pszichológiát is tanult és 1998-ban az Eichstätt/Obb-ban diplomát szerzett. pohl-kunst.de

CELLO EXCAPES projekt

A „Cello Escapes” projekt a koronavírus járvány ideje alatt jött létre, amikor a zenészek nem léphettek fel közönség előtt és a képzőművészeknek nem volt kiállítási lehetőségük. Ebben az időszakban Alexander Sulejman különböző hangterek feltárásába kezdett. Susanne Pohl képzőművész, aki nagyon ismeri Neuburg környékét, inspiráló helyeket keresett, ahol Sulejman megfelelő zeneművekkel rögzíthette a különleges hangulatot és hangfelvételeket készíthetett. Stefan Wanzl-Lawrence képzőművész vállalta a forgatást és a vágást. Eddig a trió nagyon különböző filmeket készített, amelyekben a zene és a képek a hangulat és a kifejezés egységét alkotják. A világjárvány miatt a lehetőségek bővülésével fellépőket is meghívtak, akiket külön vontak be az eseménybe a zene érzékiségének kreatív alkalmazása érdekében. A képanyag elidegenítésének és megváltoztatásának eszközei hangsúlyozzák a tér és a zene audiovizuális egységét.

Videók: Touched Land and Improvisation No 1 Studio Visit „Kronos”