PROGRAMOVÁ IDEA PROJEKTU

Hlavná platforma projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY Mesto kultúry 2020 je založená na presvedčení, že kultúra a umenie zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní každej spoločnosti a jej hodnôt.

Okrem galérií, múzeí, divadiel, kultúrnych inštitúcií či samotných umelcov však tento projekt vníma ako NOSITEĽOV KULTÚRY všetkých obyvateľov miest, lokalít, susedstiev či spoločenstiev, ktorých sa podarí motivovať k návštevám kultúrnych podujatí, či dokonca k AKTÍVNEMU ZAPOJENIU sa do kultúrnych, komunitných alebo iných projektov.

Práve OSLOVOVANIE a MOTIVOVANIE NOVÉHO PUBLIKA, podnecovanie objavovania bohatstva kultúrnej ponuky u všetkých vekových aj sociálnych skupín a pestovanie ich umeleckého vkusu je jedným z hlavných cieľov dramaturgickej skladby projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY.

Ako napovedá názov projektu, jeho cieľom je OBJAVOVANIE NOVÝCH SVETOV a súvislostí, podnecovanie ľudskej fantázie a vytváranie spoločensko-kultúrneho kapitálu cestou napĺňania umeleckých vízií, vlastnej tvorivosti či angažovanosti, hľadania nových cieľov a ROZVÍJANIA VZŤAHOV na KULTÚRNEJ a SOCIÁLNEJ úrovni.

Programová skladba zacielením na VŠETKY potenciálne vrstvy návštevníkov, vrátane ich špecifických skupín, chce dokázať, že kultúra a s ňou spojené duchovné a iné zážitky NIE SÚ LUXUSOM, určeným len úzkej skupine nadšencov, ale významnou súčasťou každého ľudského bytia.

Za dôležité taktiež považujeme, že kultúra, umenie a komunitné kultúrne programy môžu zásadne prispieť k ZMENŠOVANIU SOCIÁLNYCH ROZDIELOV, k medzigeneračnému dialógu, k zbližovaniu kultúr a v neposlednom rade k AKTIVIZÁCIÍ menšinových či znevýhodnených komunít.

Z tohto dôvodu je do projektu zapojený MAXIMÁLNY POČET kultúrnych inštitúcií, rôznych subjektov z oblasti umenia a kultúry, zástupcov menšín a znevýhodnených skupín, rovnako ako neregistrovaných subjektov, ktoré sa však na území mesta angažujú v kultúrnych, sociálnych či komunitných oblastiach.

ŽÁNROVOU a OBSAHOVOU SKLADBOU projekt oslovuje široké spektrum divákov, či už ide o vek, národnosť, záujmy alebo o kultúrnu vyhranenosť. Primárne sú do projektu zaradené programy, ktoré v kultúrnej ponuke mesta Nové Zámky doteraz ABSENTOVALI.

Projekt VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020 predstavuje pestrú zmes komunitnej, domácej a európskej tvorivosti, v ktorej sú obsiahnuté programy tradičné aj avantgardné, súčasné i klasické, vysoko profesionálne alebo tvorené nadšencami či mladými talentmi, produkované v kultúrnych priestoroch, ako aj na verejných priestranstvách.

Práve využívaniu VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV je daný v projekte veľký priestor, čím chceme jeho programy priblížiť čo najširšiemu počtu divákov a získať možnosť aktívne pracovať s novým publikom, s cieľom podnietenia jeho záujmu o ďalšie programy. Verejné priestory považujeme za dôležité AKUPUNKTÚRNE BODY každého mesta a spoločenstva, preto ich na území mesta Nové Zámky tento projekt dôkladne mapuje a do nich umiestnené programy využíva na podporu KONŠTRUKTÍVNEJ SOCIÁLNEJ INTERAKCIE medzi ľuďmi a komunitami.

Okrem sprostredkovania kultúrnych zážitkov a podpory vlastnej tvorivosti tým smerujeme k vytváraniu „závislosti“ na spoločných diváckych emóciách, vedúcej k PRAVIDELNEJ NÁVŠTEVNOSTI kultúrnych programov a k podpore komunitného života.

Dramaturgia projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020 chce zároveň dokázať, že aj menšie mestá, napríklad bez kamenného divadla či vysokoškolských univerzít, majú zvedavých divákov, ktorým sa netreba báť ponúkať NOVÉ, UMELECKY HODNOTNÉ a netradičné kultúrne a umelecké zážitky.