PROGRAMOVÉ CIELE

DIALÓGY

Programy sú svojím obsahom a smerovaním zamerané na odlišné cieľové skupiny (vekové, kultúrne a národnostné) a vytvárajú priestor pre dialógy, KONVERGENCIE, spoznávanie rôznych kultúr, názorov a odlišných umeleckých smerov.

Cieľom je vzájomné SPOZNÁVANIE SA, stieranie umelých rozdielov, vyvracanie predsudkov, vytváranie slobodných diskusných fór, MEDIÁCIA medzigeneračných, medzikultúrnych, národnostných a iných dialógov, podpora vzájomnej ROVNOSTI v RÔZNORODOSTI, TOLERANCIE a UVOĽŇOVANIE sociálnych a kultúrnych slučiek.

SOLIDARITA

Invenčné programy založené hlavne na vytváraní podmienok pre zapojenie širokej škály ľudí do projektov podporujúcich SOCIÁLNU SÚDRŽNOSŤ, aktivizáciu v charitatívnych a ľudskoprávnych projektoch, ŽIVÉ OBČIANSTVO a spoluprácu medzi subjektmi.

Zámerom je marginalizovaným, znevýhodneným či vylúčeným sociálnym skupinám poskytnúť KONTAKT s kultúrou, OBMEDZIŤ ich IZOLOVANOSŤ a ďalší spoločenský prepad, MOTIVOVAŤ k vzopretiu sa okolnostiam a vžitým predsudkom spoločnosti.

Ďalším plánom je ZAPOJENIE členov týchto skupín do života mestského spoločenstva, vytváranie NOVÝCH PARTNERSTIEV na poli sociálnej angažovanosti, prinášanie kultúrnych inovácií do práce s týmito skupinami mimo tradičného modelu poskytovania sociálnych služieb, a podpora vzájomnej pomoci.

POZNANIE HISTÓRIE

Programy poskytujúce jednoduché VSTUPY DO HISTÓRIE ľudstva, Slovenska, mesta a kultúrnych súvislostí, do SPOMIENOK pamätníkov a do kontextu dejín so súčasnosťou.

Cieľom je získanie schopnosti aktívneho nazerania na minulosť, obnova historickej pamäte, zachovávanie KULTÚRNEHO DEDIČSTVA a vytvorenie akýchsi bodov poskytnutia PRVEJ POMOCI pri dezinterperetáciách histórie a jej presahov na dnešok.

EDUKÁCIA

Programy usilujúce sa o ROZŠIROVANIE kultúrneho POZNANIA, o zvyšovanie vzdelanosti a kultúrnej rozhľadenosti, o získanie schopnosti kritického porovnávania, o PODPORU vlastnej tvorivosti a umeleckých či organizačných zručností.

Cieľom je umožnenie získania KULTÚRNYCH SKÚSENOSTÍ, spárovanie mladých talentov s úspešnými umelcami, vytváranie INŠPIRATÍVNYCH INKUBÁTOROV, povzbudzovanie k využívaniu vnútornej tvorivosti, ozrejmovanie umeleckých žánrov, KULTÚRNY MENTORING a vytváranie možností pre prirodzenú výchovu kultúrou, príkladom a duchovnou inšpiráciou.

Druhým plánom týchto programov je rozširovanie TRVALÉHO záujmu o kultúru a umenie, SPRÍSTUPNENIE kvalitnej kultúry aj divákom so svojským vkusom a vybudenie diváckeho KULTÚRNEHO SMÄDU, vytvárajúceho tlak na organizovanie ďalších kultúrnych podujatí a projektov.

REGENERÁCIA KULTÚROU

Veľké množstvo programov projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY má okrem vyššie uvedených cieľov ambície poskytnúť publiku aj KULTÚRNY RELAX, zábavné rozširovanie obzorov a pohodu, vyvolanú nepoznanými umeleckými zážitkami či kvalitnou organizáciou jednotlivých produkcií.

Zároveň je cieľom aj OŽIVOVANIE miest a lokalít vhodných na organizovanie kultúrnych podujatí, zlepšovanie životného prostredia a prispievanie k jeho udržateľnosti, zvyšovanie atraktivity mesta, prispievanie k obnove a zachovávaniu kultúrnych pamiatok či zvykov, DEMOKRATIZÁCIA KULTÚROU a podnietenie snáh meniť svoje mesto na ešte lepšie miesto pre život.